خبر ها

اخبار و اطلاعیه‌ها

آیین نامه اجرایی کارگاه آموزشی تسهیل گران روستایی

نظر به اینکه سال 1398 از سوی مقام معظم رهبری(حفظه الله تعالی) "سال رونق تولید " نامگذاری گردید، در راستای تحقق فرمایشات معظم له و با هدف گفتمان سازی فرهنگ کارو تولید و شناسایی توانمندی های کار آفرینان روستایی و عشایری، تبادل تجربه بین کارآفرینان روستایی و ایجاد شبکه کارآفرینان و تسهیل‌گران روستایی و عشایری،  ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجداستان اصفهان با همکاری سایت باسلام،  دوره آموزشی کارآفرینی و تسهیل‌گری روستایی و عشایری را در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری برگزار می نماید.

تسهیل‌گر کیست؟

تسهیل‌گری نقـش اساسـی در تقویـت ظرفیـت هـا دارد و فرایندهایـی را تسـهیل و بـه جوامـع در دسـتیابی بـه اهـداف کمک میکنـد و همزمان بـه کاهـش مشـکلات اجتماعـی در تعامـل با سـازمان هـای دولتـی و غیردولتـی یاری میرسـاند. در توسـعه یکپارچـه اجتماعی روسـتایی، اغلـب دسـت اندرکاران (رهبران اجتماعـی، زنـان، متخصصـان موضوعـی، کارکنـان بخـش دولتـی و غیـر دولتـی، اندیشـمندان و حامیـان مالـی بیرونـی) کمک رسـانی خـود را بـرای بهبـود وضعیـت جامعـه هماهنـگ می کننـد. بدیهی اسـت که هـر یـک از دسـت اندرکاران درک خاصی از مشـکلات، راه حـل هـا، پتانسـیل هـا و محدودیـت هـا دارنـد. از ایـن رو، هـر کسـی بـا علایق خـاص مشـارکت مـی کنـد کـه گاهـی این علایق بـا هم متضاد سـت.  تسهیل‌گر در ایـن زمینـه از طریق ایجاد ارتبـاط اثربخش میان محـدوده های ذهنی بـه تسـهیم و ارتقـای دانـش، عقلانیـت و مهارتهـای هـر فـرد میپـردازد و اسـتفاده صحیـح از روشهـا را در تسـهیل فرایند تضمیـن می کند. در جمع بنـدی مطالب گفته شـده میتـوان گفـت:  تسهیل‌گر كسی است كه در مردم اعتماد به نفس ایجاد می‌كند تا:

 1. باور كنند كه گفته و عمل آنها مهم است.
 2. قادر باشند تا نسبت به تغییر خود گامی بردارند.
 3. بتوانند بسیار ساده نظرات خود را بیان و از حق خود دفاع كنند.
 4. مایل باشـند تا در فرایند توسـعه مشـارکت داشـته باشند.

اهداف:

 1. شناسایی و معرفی مناطق روستایی و عشایری که علی رغم وجود ظرفیت های مختلف تولیدی و کسب و کار به دلیل کمبود امکانات فنی از جمله دسترسی به اینترنت و پست و... در عرضه و فروش محصولات خود در سایر مناطق بخصوص شهرها با مشکل مواجه هستند.
 2. شناسایی و آموزش افرادی که توانایی کارآفرینی و تسهیل‌گری در مناطق روستایی و عشایری را دارا می­باشند.
 3. شناسایی و معرفی محصولات و تولیدات مناطق مختلف روستایی و عشایری و ایجاد بستری جهت عرضه و فروش آنها در سراسر کشور.

موضوعات و سرفصل های پیشنهادی اردوی آموزشی:

 1. اصول کارآفرینی و تولید با پشتوانه مردمی.
 2. مهارت های کسب و کار و شناخت ظرفیت ها و نیازهای منطقه ای.
 3. اصول تسهیل‌گری و چگونگی ایجاد شبکه توزیع محصولات روستایی.
 4. معرفی طرح ها و ایده های موفق روستایی.
 5. روش معرفی و فروش الکترونیکی محصولات(بسته بندی، تبلیغ، عرضه و فروش در سایت باسلام.

مدت کارگاه:

 1. کارگاه در قالب یک روزه برگزار خواهد شد.
 2. ترجیحا یک نمایشگاه جنبی جهت معرفی همکاران و نمونه های موفق برپا می شود.

مخاطبین:

 • دهیاران، مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد، فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج و سایر افراد (دارای صلاحیت کارآفرینی و تسهیل‌گری).
 • لیست تماس با دهیاران را از طریق استانداری دریافت نمایید.
 • تعداد نفرات شرکت کننده در هر استان با توجه به افراد منتخب از بین ثبت نام کنندگان متغیر می­باشد.

نکات مهم:

 • در پایان دوره به افراد شرکت کننده، غرفه ای در وبسایت باسلام(www.Basalam.ir) اختصاص داده خواهد شد تا بتوانند به معرفی و فروش محصولات و تولیدات خود بپردازند.
 • درصورت حضور جامعه محترم عشایری در استا، سهم ویژه ای از مخاطبین به آنها اختصاص داده خواهد شد.
 • برای شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره صادر خواهد شد.

نحوه ثبت نام و شرکت در دوره:

 1. متقاضیان شرکت در دوره می­بایست با استفاده تلفن همراه خود، در یک فیلم کوتاه چند دقیقه ای ضمن معرفی کامل خود( نام و نام خانوادگی، تحصیلات، سمت خود از جمله: دهیار، مدیرمسئول کانون، فرمانده بسیج و...)، منطقه خود و محصولات و تولیدات آن را معرفی نمایند.

 

             نکته مهم:

-فیلم ارسالی باید به صورت افقی گرفته شده باشد و نه عمودی

-مدت زمان آن حداکثر 2 دقیقه باشد.

-دوربین ثابت باشد.

-به کیفیت صدا دقت کنید و در یک مکان آرام فیلم برداری شود.

-فیلم ها از طریق شبکه های اجتماعی به نشانی villagecultureir@  به دبیرخانه فراخوان ارسال شود.

 1. با ورود به لینکir/villageculture پرسشنامه مربوطه را با دقت کامل تکمیل نمایند.
 2. در بخش غیر حضوری دوره شرکت کنند.
 3. در کارگاه حضوری فراخوان شرکت کنند.
 4. غرفه های خود را در سایت با سلام افتتاح و محصولات خود را معرفی کنند.

 

زمان برگزاری دوره:

      متعاقبا به تفکیک استان اعلام خواهد شد.

.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانید:

 • به وبسایت دبیرخانه فرهنگ و هنر روستا و عشایر  www.villageculture.ir و یا وب سایت باسلام www.basalam.ir مراجعه نمایید.
 • عضو شبکه اجتماعی فرهنگ و هنر روستا و عشایر @villagecultureir یا   @villageculture شوید.
 • و یا با شماره تلفن 03132360691 تماس بگیرید.
تماس با دبیرخانه فرهنگ و هنر روستا و عشایر03132355590

Please publish modules in offcanvas position.